external image pastarchives.jpg

ณ ขณะนี้ทางโครงการ PPTS Program เราได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรการอบรมเป็นจำนวน 11 หลักสูตร อันได้แก่
  • หลักสูตร ผู้ขาย

  • หลักสูตร Internal Audit

  • หลักสูตร E-Auction

  • หลักสูตร การจัดการความรู้

  • หลักสูตร SMERP

  • หลักสูตร In House

  • หลักสูตร มือใหม่

  • หลักสูตร Strategic Procurement

  • หลักสูตร การจัดทำราคากลางและการบริหารสัญญาแบบปรับราคาได้


และมีแนวโน้นในการพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมต่อความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรต่อไป